فرم ثبت شکایات مشتریان

فرم ثبت شکایات مشتریان

نظر به این که شرکت آذر شای سان برای ارتقاء سطح کیفی خدمات و تولیدات به نظرات مشتریان اهمیت فوق العاده ای قائل است و در نظر دارد تمام تلاش خود را در جهت جلب رضایت مشتریان بکار برد .
خواهشمندیم با ثبت شکایات خود ما را در امر مهم یاری نمایید .